Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych (podstawa art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.

Administratorem danych jest Wiesław Lechowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OCHRONA DANYCH Wiesław Lechowicz, przy ul. Rynek Rynek 7, 50-106 Wrocław, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 7471371320, REGON: 161444137, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest: wykonanie umowy, realizacja reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 pkt. 1 f) RODO, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz OCHRONA DANYCH Wiesław Lechowicz usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu: wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą; wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku. marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej  - przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podania danych w celu: wykonania umowy, realizacji reklamacji – jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Podania danych w celu: marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej, wymiany korespondencji  – jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.